ارزش ارگونومی

ارزش ارگونومی / فاکتوهای انسانی در دنیای کار

سیستم های کاری از انسان ها ، ابزارها ، فرایندها و فناوری هایی که آنها استفاده می کنند و محیط کار، تشکیل شده است. HF / E با در نظر گرفتن ارتباط متقابل اجزای انسانی ، فنی و محیطی و تأثیرات احتمالی تغییرات طراحی سیستم کار بر روی تمام قسمت‌های سیستم ، به ایجاد سیستم‌های کاری ایمن و پایدار کمک می‌کند. اعضای جامعه HF / E نیاز به مشارکت همه ذینفعان در گروه‌های طراحی سیستم را تشخیص می‌دهند (به عنوان مثال ، HF / E مشارکتی).

منبع انجمن بین المللی ارگونومی (IEA)