رقابت جهانی عوامل انسانی و ارگونومی

مسابقات IEOM Human Factors and Ergonomics مطالعات موردی برجسته ای را در زمینه عوامل انسانی ، ارگونومی شغلی ، حوادث صنعتی ، ایمنی ، پیاده سازی دستورالعمل های OSHA و NIOSH ، بهداشت شغلی و غیره به رسمیت می شناسد. مقالات انتخاب شده برای این مسابقه در نظر گرفته می شوند و باید در کنفرانس IEOM دنشگاه رم در شهریور 1400 ارائه شوند . مقاله براساس محتوای فنی و ارائه، مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. به برندگان در رویداد جایزه کنفرانس IEOM رم جوایز و گواهینامه جایزه اهدا می شود.