رقابت جهانی ارگونومی و فاکتورهای انسانی

مسابقات IEOM Human Factors and Ergonomics مطالعات موردی برجسته ای را در زمینه عوامل انسانی ، ارگونومی شغلی ، حوادث

بیشتر بخوانید